Pinto Sport Horse (3/4 Thoroughbred, 1/4 Paint Stallion). Stone "Loki"