I've put my Breyerfest 2020 Ash, Xavier the unicorn, and gold Christmas zebra up on eBay.

https://www.ebay.com/usr/mrachelle85